M

Metadata Auto Python Library

Public python library to simplify access to FSO metadata.

Forked from DSCC / FSO Metadata Auto Python